Valdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), juridinio asmens kodas: 188737457, registruotas buveinės adresas: Tauragės r. sav. Tauragės m. Respublikos g. 2, tel. nr 8 700 11 220 elektroninio pašto adresas: savivalda@taurage.lt.

Kokie duomenys tvarkomi?

Jūsų asmens duomenys yra renkami ir naudojami tik Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, Apraše numatytoms balsavimo procedūroms vykdyti.

Tvarkymo pagrindai yra: sutarties su duomenų subjektu vykdymas, kai tam tikrus asmens duomenis įpareigoja tvarkyti teisės aktai ir kai tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Administracijos interesų (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. b), c) ir f) punktai).

Yra tvarkomi Jūsų duomenys:

Identifikacinė informacija

Vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta

Duomenys susiję su paslaugos naudojimu

Balsai už pasirinktų projektų įgyvendinimą

Kas gali peržiūrėti Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis gali peržiūrėti Administracijos darbuotojai, atsakingi už dalyvaujamojo biudžeto projekto „Idėja Tauragei“ įgyvendinimą.

Jūsų pateikiami duomenys nebus naudojami jokiomis kitomis aplinkybėmis ar teikiami kitiems asmenims.

Jūsų duomenų į trečiąsias (ne ES) valstybes neperduodame.

Kiek laiko saugomi Jūsų duomenys?

Duomenys bus saugomi ir tvarkomi:

  • Identifikaciniai duomenys – numatyti šiame prašyme 2 metų po balsavimo dienos;
  • Balsai – numatyti šiame prašyme 2 metų po balsavimo dienos;

Jūsų teisės:

  • gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą;
  • susipažinti su savo duomenimis;
  • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  • tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“);
  • tam tikrais atvejais nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys;
  • tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
  • į duomenų perkeliamumą.

Duomenų subjektų teisės nėra absoliučios ir gali būti ribojamos BDAR nustatytais pagrindais.

Kaip galite susipažinti su savo duomenimis?

Atvykę į Tauragės r. sav. Tauragės m. Respublikos g. 2 ir/arba susisiekę elektroninio pašto adresu: savivalda@taurage.lt

Su Įmonės duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu asmensduomenys@sdg.lt

Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. paštas ada@ada.lt.